In dit menu vindt je de protocollen en richtlijnen zoals die gelden binnen De Psychologengroep. 

 

1. Gedragscode medewerkers

In de gedragscode staan gedragsregels voor alle medewerkers van De Psychologengroep. Daarin hebben we vastgelegd wat we van je verwachten in de omgang met collega's, cliënten, derden en eigendommen van De Psychologengroep.

 

2. Klachtenregeling De Psychologengroep 

Als freelancer ben je zelf aangesloten bij een Klachten- en Geschillenregeling. Wanneer een client bij jou in behandeling is en diegene is niet tevreden over de behandeling of bejegening, kan deze een klacht indienen. Omdat je als freelancers eigen (inhoudelijke) verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling, kan deze klacht worden ingediend via de Klachtenregeling waarbij je bent aangesloten. 

Een client kan en mag er ook voor kiezen om een klacht in te dienen via de Klachtenregeling van De Psychologengroep. De Psychologengroep is immers opdrachtgever en in die hoedanigheid kan ook De Psychologengroep worden aangesproken op bejegening of behandeling door degene aan wie wij een opdracht hebben verstrekt. Daarom vind je hier de Klachtenregeling van De Psychologengroep. 

Heb je vragen over hoe je om moet gaan met klachten of geschillen? Neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van de Klachten- en Geschillenregeling waar je bij bent aangesloten. Mocht je eerst intern willen overleggen, neem dan contact op met Marc of Evelien. 

 

3. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Marc is aangewezen als Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld. Heb je (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan vooral contact op met Marc, zodat jullie samen het stappenplan van de Meldcode kunnen doorlopen. 
Wil je na het doorlopen van de Meldcode een melding maken bij Veilig Thuis? Dan kan dat via de formulieren (Drenthe, Friesland en Groningen) die je op deze sub-pagina vindt. 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Onder 'veilig' verstaan we niet alleen fysieke veiligheid maar ook dat je je veilig voélt in alles wat je voor of bij De Psychologengroep doet. Om die veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren, is er een Procedure Veilig Incident Melden. Daarin staat beschreven hoe je een melding kunt doen en wat De Psychologengroep vervolgens met die melding moet doen. Op de pagina vind je ook een Formulier VIM. Dat kun je gebruiken om (bijna-)incidenten te melden. Een (bijna-)incident is eigenlijk alles 'wat niet de bedoeling is': agressie tijdens een behandelsessie of in de wachtruimte, brand, achterstallig onderhoud van de praktijkruimte enzovoorts. Incidenten kunnen zich zowel voordoen in de behandelrelatie maar ook in relatie tot collega's, bezoekers of naasten van cliënten. 
Als je meer wil lezen over de achtergrond van Veilig Incident Melden, vind je op deze pagina ook de Handreiking Veilig Incident melden van GGZ Nederland. 
Binnen De Psychologengroep werken wij veelal met privacy-gevoelige gegevens. Onze digitale systemen zijn zo goed mogelijk beveiligd. Toch kunnen ook bij ons datalekken voorkomen. Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens, maar ook om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens. Ook hierdoor kunnen de betrokken personen namelijk schade leiden.
Een datalek is dus niet alleen een externe hack van ons EPD, maar ook het in de trein laten liggen van een ROM-uitslag of het per ongeluk mailen van een behandelovereenkomst naar de verkeerde persoon. De Procedure beschrijft wat je kunt doen bij een datalek en hoe De Psychologengroep met een datalek moet omgaan. 
Melden kun je via het Formulier Melding Datalekken. 
Omgaan met een patiënt die in een crisis dreigt te belanden (of is beland) of een patiënt die suïcidaal gedrag vertoont kan voor behandelaren een grote uitdaging zijn. 
Heb je een patiënt bij wie crisis of suïcidaal gedrag speelt en/of dreigt? Maak je je zorgen over een patiënt? Neem dan contact op met Marc om de casus te bespreken en samen een stappenplan te bedenken. 
Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over hoe je kunt omgaan met crisis en/of suïcidaal gedrag. Je vindt onder andere de uitgebreide Generieke Module Suïcidaal gedrag, de Samenvattingskaart Generieke Module en de Werkkaart Hoe ga je om met patiënten met suïcidaal gedrag? Alle documenten zijn opgesteld door GGZ Standaarden.