Privacystatement

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedere organisatie verplicht om een privacystatement hebben waarin staat hoe er met gegevens van klanten, patiënten en relaties wordt omgegaan. De psychologengroep heeft derhalve ook zo'n verklaring die u hieronder vindt. Mocht u desondanks toch vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Overigens heeft de beroepsgroep van psychologen al decennialang een beroepscode en is er het beroepsgeheim. Al uw gegevens vielen daar al onder voordat er meer recent de AVG was. Onder het beroepsgeheim valt niet alleen de inhoud van wat u met uw behandelaar deelt, maar zelfs het gegeven dat u überhaupt patiënt bij ons bent. Dus informatie of gegevens delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming was sowieso al niet aan de orde. Het beroepsgeheim is meeromvattend en strenger dan de AVG. In die zin voegt de AVG voor onze beroepsgroep niets toe. De wet geldt echter voor iedere organisatie en daarom heeft ook De Psychologengroep een privacystatement opgesteld.

De verklaring hieronder is aldus opgesteld in het kader van de wet AVG.

Privacystatement De Psychologengroep

De Psychologengroep, gevestigd te Marum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68600623, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe De Psychologengroep met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Psychologengroep persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) patiënten
 • Bezoekers van een van de locaties waar De Psychologengroep praktijk houdt
 • Bezoekers van de website www.depsychologengroep.nl
 • Sollicitanten
 • Alle overige personen die met De Psychologengroep contact opnemen of van De Psychologengroep persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

De Psychologengroep verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 • Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van De Psychologengroep zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt
 • Gebruikt worden in het kader van de behandeling zoals video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health, E.M.D.R. behandeling etc.

Doeleinden verwerking

De Psychologengroep verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • Het opnemen en onderhouden van contact alsmede het verstrekken van informatie op verzoek van een betrokkene
 • Het verbeteren van de website van De Psychologengroep
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 • Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens

Rechtsgrond

De Psychologengroep verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak

Verwerkers

De Psychologengroep kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Psychologengroep persoonsgegevens verwerken. De Psychologengroep sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

De Psychologengroep deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Psychologengroep deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

De Psychologengroep geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Psychologengroep ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

De Psychologengroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Psychologengroep hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 • (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
 • Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht
 • Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure
 • Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

Wijzigingen privacystatement

De Psychologengroep kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Psychologengroep gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Psychologengroep te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Psychologengroep door een e-mailbericht te sturen naar info@depsychologengroep.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Psychologengroep persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Psychologengroep door een e-mailbericht te sturen naar info@depsychologengroep.nl. Mocht uw klacht niet worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).